Onze natuur-inclusieve projecten

Het team van Nest helpt beleidsmedewerkers, gebiedsmanagers, projectontwikkelaars en gebouweigenaren bij het realiseren van de ambities om natuurinclusief, duurzaam en toekomstbestendig te bouwen. Onze experts helpen jou om onze ecologische kennis voor jouw locatie te vertalen naar doelstellingen, een programma van eisen of uitgangspunten, concrete maatregelen en praktische natuur-inclusieve inspiratie.

Natuur-inclusieve gebiedsontwikkeling

Era Contour logo

Gebiedsontwikkeling Vlaardingen Oost

De Zuidbuurt van Vlaardingen zal herontwikkeld worden door Era Contour in opdracht van Waterweg Wonen. Op basis van onze ecologische locatie-analyse maakten we een natuurinclusief ontwikkelplan om de kansen voor de natuur en biodiversiteit in het stedenbouwkundig plan van ECHO mee te laten nemen.

Gewonnen tender gebiedsontwikkeling Crailo met BPD + Karres en Brands

Voor het voormalig kazerneterrein brachten we in opdracht van gebiedsontwikkelaar BPD de kansen voor de natuur op deze prachtige locatie in kaart. In de uitvraag vanuit de gemeente werd veel belang gehecht aan ecologie en de cultuurhistorische waarde van deze plek. Een mooie opgave om te laten zien hoe je met de natuur kunt bouwen!

Bomen en groenstructuren Crailo - nest Natuurinclusief
TU Delft logo

Gebiedsontwikkeling TU Delft Campus

De campus van de TU Delft is continu in ontwikkeling. Bovendien werkt de TU Delft toe naar een CO2-neutrale, circulaire en klimaatdaptieve campus in 2030.  Het team van Nest helpt bij de ontwikkeling van de ‘Ecocampus’: een natuurinclusief en klimaatadaptief campusgebied. We stellen onder andere het beleid en programma van eisen op, en werken samen met de verschillende ontwikkelaars en ontwerpteams om het natuurplan concreet te maken in iedere projectontwikkeling en bij het herinrichten van de terreinen.

Natuur-inclusieve ontwikkeling zorglocatie Nootdorp

Het terrein en de gebouwen van de gehandicaptenzorglocatie Craeyenburch van Ipse de Bruggen zal de komende jaren flink vernieuwd worden. Voor het ontwikkelteam brachten we de kansen voor biodiversiteit en de te verwachten verplichtingen vanuit de Wet Natuurbescherming in kaart. Vervolgens werkten we een concreet plan van aanpak voor de structuurvisie en architecten  uit om bij ieder project de biodiversiteit en de kwaliteit van de leefomgeving voor mens en dier verder te versterken.

Natuurinclusief Bouwen Zorglocatie Ipse de Bruggen Nest Natuurinclusief
Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling Steenwijk - Nest Natuurinclusief

Gebiedsontwikkeling Steenwijk Zuidoost

In de gemeente Steenwijkerland zal een nieuw gebied ontwikkeld worden. Het team van Nest werkte voor de gemeente Steenwijk de eisen en wensen voor de uitvraag uit en maakte een natuur-inclusieve inspiratiegids waarin de gewenste maatregelen per aandachtssoort en de mogelijkheden om de omgeving natuurinclusief te ontwikkelen in kaart zijn gebracht voor de ontwerpteams van de ontwikkelaars.

natuurinclusief Advies

Natuurinclusief Ambassadeur voor Provincie Zuid-Holland

Nest brengt partijen en gemeentes bij elkaar om de bouw in Zuid-Holland te versnellen en tegelijkertijd de natuur te beschermen en te verrijken door aan te zetten tot natuurinclusief bouwen. In deze rol werken we mee aan de grote gebiedsontwikkelingen in de provincie en werken we nauw samen met de omgevingsdiensten om vroeg betrokken te zijn bij de grote woningbouwopgaves.

BPD logo

Natuur-inclusieve Kansen

Biodiversiteitsplan voor meerdere gebiedsontwikkelingen

In opdracht voor tenders en gebiedsontwikkelingen van BPD Ontwikkeling brachten we de ecologie in kaart en ontwikkelden op basis van deze locatie-analyse en de plannen van de architecten een natuurinclusief voorstel met de kansen voor natuur en een verbeterd leefklimaat.

Ontwerpend onderzoek

Natuurinclusief en klimaatadaptief energienetwerk in Den Haag

De komende jaren worden er veel warmtenetten aangelegd. Voor de gemeente Den Haag onderzochten we, samen met stedenbouwkundig bureau Posad Maxwan, welke kansen er bij deze aanleg zijn op het gebied van natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen.

Nest Natuurinclusief vogel
Praktische Gids Natuurinclusief Ontwikkelen - Synchroon - Vogelbescherming Nest Natuurinclusief - cover

Praktische gids met stappenplan en checklists

Meer weten over wat je kunt doen om natuurinclusief te ontwikkelen? Download de gids die we samen met Synchroon en de Vogelbescherming publiceerden.

Natuurinclusief advies en ontwerp voor projectontwikkeling

Natuurinclusief Bouwen COA

Kansenscan

Natuur-inclusieve kansenscan voor Brabantse COA-locatie

Voor de herontwikkeling van een asielzoekerscentrum in Brabant brachten we de kansen voor biodiversiteit en natuurinclusief bouwen in kaart. Het ontwikkelteam kan daarmee zorgen dat er aansluiting wordt gemaakt met de natuur in de omgeving en dat er voor relevante doelsoorten passende habitats worden gerealiseerd.

projectadvies voor vergunning

Local projectontwikkeling in Den Haag Binckhorst

Natuurinclusief en Klimaatadaptief voorstel in samenwerking met architecten van De Zwarte Hond voor de vergunningsaanvraag. Dit voorstel werd direct positief beoordeeld door de gemeente.

tender gemeente Nieuwegein

Groene en natuur-inclusieve parkeergarage

Samen met de architecten van wUrck ontwierpen we voor Ballast Nedam en gemeente Nieuwegein een groene en duurzame parkeergarage die als ecologische stapsteen kan dienen tussen het nabijgelegen park en het centrum van de stad. Deze tender werd door ons team gewonnen, waarna we met de gemeente aan de slag zijn gegaan om met ontwerpateliers de natuur-inclusieve ontwerpen verder uit te werken.

natuurinclusief ontwerp

Dura Vermeer Blokje Opnieuw

Advies, ontwerp en realisatie van de natuur-inclusieve elementen van het circulaire prefab woonconcept Blokje Opnieuw.

Het circulaire en natuur-inclusieve vervolg van Dura Vermeer’s Blokje Om product is Blokje Opnieuw. In samenwerking met architecte Mireille Langendijk ontwierpen we de natuur-inclusieve oplossingen voor deze woningen van woningcorporatie Welbions.

tender

Visie op natuurinclusief ontwikkelen voor Dura Vermeer

Voor het tender team van Dura Vermeer werkten we aan een visie voor een natuur-inclusieve projectontwikkeling in gemeente Amsterdam. Als basis gebruikten we locatie-specifieke kansen voor de natuur en de impact doelstellingen vanuit Dura’s Good Life analyse. We ontwikkelden een plan waarbij de natuur maximaal zal bijdragen, met groei van biodiversiteit en verbetering van de leefomgeving als startpunten.

Dura Vermeer logo

Kansenscan en natuurinclusief ontwerp

Natuurinclusief advies en ontwerp voor de dieren

Voor verschillende projecten van Urban Climate Architects brachten we de kansen en mogelijkheden voor de natuur in kaart en ontwierpen we een impactvolle, groene omgeving voor mens en dier.

Opstellen van ambitie en visie op natuur en biodiversiteit voor het COA

Voor het Centraal Orgaan Asielzoekers werken we aan het opstellen van de concern-brede ambitie en visie voor natuur en biodiversiteit. Daarnaast maken we voor verschillende locatie waar de komende jaren veel ontwikkeld zal worden de natuurplannen. Zo maken we de ambitie concreet voor de architecten en draagt het COA met iedere ontwikkeling bij aan meer biodiversiteit en een prettige leefomgeving voor mens en dier.

Natuurinclusief beleid, kennis en puntensystemen

Landelijk natuurinclusief puntensysteem

OSKA Actieteam Biodiversiteit / Natuurinclusief

Nest is onderdeel van het actieteam dat werkt om een landelijk (punten)systeem vorm te geven voor het stimuleren van biodiversiteit en natuurinclusief bouwen. Het ministerie van LNV is opdrachtgever van OSKA.

Natuurinclusief beleid en puntensysteem

Natuurinclusief beleid gemeente Vlaardingen

Vanuit de Woonvisie stelden we het beleidsplan voor Natuurinclusief Bouwen voor gemeente Vlaardingen op en zorgden we voor interne en externe kennisdeling over natuurinclusief bouwen en ontwikkelen.

Toolbox Natuurinclusief Bouwen gemeente Nijmegen

Voor de Toolbox Natuurinclusief Bouwen van gemeente Nijmegen maakten we de inspiratiepagina’s met richtlijnen per doelsoort. Deze worden verwerkt in de Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) als onderdeel van het vergunningsproces.

Puntensysteem gemeente Katwijk

In Katwijk zal er natuurinclusief ontwikkeld moeten worden op basis van doelsoorten en de groenblauwe structuur. Hiervoor stelden we het natuurinclusief beleid met puntensysteem op.

Puntensysteem en inspiratiegids gemeente Castricum

Voor gemeente Castricum realiseerden we het beleid met natuurinclusief puntensysteem. Daarbij leverden we ook de natuur-inclusieve inspiratiegids voor initiatiefnemers.

Provincie-Zuid-Holland-logo

Provinciale Agenda Natuurinclusief en Icoonsoortenbeleid

Samen met het team van Provincie Zuid-Holland werkten we aan de Agenda Natuurinclusief voor Zuid-Holland. Daarnaast werkten we aan een plantoetsingskader voor de Icoonsoortenbeleid als onderdeel van de Zuid-Hollandse omgevingsverordening.

Gemeente Zuidplas

Natuurinclusief programma voor locaties in Gemeente Zuidplas

In Zuidplas worden de komende jaren meerdere woonprojecten gerealiseerd op voormalige schoollocaties. Voor deze locaties leverden we de ecologische quickscans en programma’s van eisen voor natuurinclusief ontwikkelen.

Gemeente Utrecht logo

Inspiratiegids Natuurinclusief Ontwikkelen Merwedelab

Voor de duurzame gebiedsontwikkeling van Merwede in Utrecht ontwikkelden we samen met Merwedelab een gids over mogelijkheden voor natuurinclusief bouwen in o.a. houtskeletbouw.

Eigen Haard woningcorporatie logo

Themasessie Natuurinclusief Ontwikkelen voor Eigen Haard

Voor het team van Ontwikkeling & Acquisitie van woningcorporatie Eigen Haard deelden we in een themasessie onze kennis op het gebied van natuurinclusief bouwen.

Provincie-Utrecht-logo

Convenant Duurzaam Bouwen Provincie Utrecht

Adviseur Biodiversiteit en koppelkansen natuur voor het convenant van de provincie.

BAM logo

BAM Renovatie Groene Menukaart

Het helpen opstellen en de partnerselectie voor het duurzame, natuur-inclusieve aanbod van BAM.

Natuurinclusief ontwikkelen en ontwerpen gemakkelijk gemaakt. Zo wordt de natuur onderdeel van iedere bouwopgave.

Meer weten over wat je kunt doen om natuurinclusief te ontwikkelen? Download het stappenplan en de checklist.

Meer weten?

Onze naam is veranderd van Nest architect voor de dieren naar Nest Natuurinclusief

Contact

Het Industriegebouw
Goudsesingel 102
3011KD Rotterdam

Gratis stappenplan en checklist
natuurinclusief ontwikkelen

Wil je weten welke stappen je kunt nemen om natuurinclusief te ontwikkelen? Vul je naam en emailadres in en download het gratis stappenplan en de checklists.

Kennismaken of een vraag stellen?

Wil je meer weten over natuurinclusief ontwikkelen of advies voor een project? Neem contact op!

Nest Natuurinclusief bouwen en gebiedsontwikkeling favicon