Onze natuur-inclusieve projecten

Het team van Nest helpt beleidsmedewerkers, gebiedsmanagers, projectontwikkelaars en gebouweigenaren bij het realiseren van de ambities om natuurinclusief, duurzaam en toekomstbestendig te bouwen. Onze experts helpen jou om onze ecologische kennis voor een locatie te vertalen naar doelstellingen, een programma van eisen of uitgangspunten, concrete maatregelen en praktische natuur-inclusieve inspiratie.

Natuur-inclusieve gebiedsontwikkeling

Natuurinclusief expert voor gebiedsontwikkeling Entree in Zoetermeer

Entree is een gebiedsontwikkeling waarbij meerdere grondeigenaren en de gemeente Zoetermeer gezamenlijk het gebiedsplan uitwerken, en de ontwikkeling van de verschillende kavels en openbare ruimte realiseren. Aangezien dit project een groot gebied betreft, is het voor de stadsecologen niet mogelijk om hier voldoende aandacht aan te besteden. Daarom doet Nest de dagdagelijkse begeleiding door inzet van een vast aanspreekpunt als naturinclusief expert voor o.a. het gebiedsprogramma, het formuleren van de uitgangspunten, het natuurinclusief ontwikkelplan, en het afstemmen met de ontwikkelaars. De stadsecologen worden betrokken voor de formele toetsing en afstemming met het team van Nest.

Logo Gemeente Zoetermeer
Era Contour logo

Gebiedsontwikkeling Vlaardingen Oost

De Zuidbuurt van Vlaardingen zal herontwikkeld worden door Era Contour in opdracht van Waterweg Wonen en Gemeente Vlaardingen. Op basis van onze ecologische locatie-analyse maakten we een natuurinclusief ontwikkelplan om de kansen voor de natuur en biodiversiteit in het stedenbouwkundig plan van het ontwerpteam van ECHO mee te laten nemen.

Gewonnen tender gebiedsontwikkeling Crailo met BPD + Karres en Brands

Voor het voormalig kazerneterrein brachten we in opdracht van gebiedsontwikkelaar BPD de kansen voor de natuur op deze prachtige locatie in kaart. In de uitvraag vanuit de gemeente werd veel belang gehecht aan ecologie en de cultuurhistorische waarde van deze plek. Een mooie opgave om te laten zien hoe je met de natuur kunt bouwen!

Bomen en groenstructuren Crailo - nest Natuurinclusief
TU Delft logo

Gebiedsontwikkeling TU Delft Campus

De campus van de TU Delft is continu in ontwikkeling. Bovendien werkt de TU Delft toe naar een CO2-neutrale, circulaire en klimaatdaptieve campus in 2030.  Het team van Nest helpt bij de ontwikkeling van de ‘Ecocampus’: een natuurinclusief en klimaatadaptief campusgebied. We stellen onder andere het beleid en programma van eisen op, en werken samen met de verschillende ontwikkelaars en ontwerpteams om het natuurplan concreet te maken in iedere projectontwikkeling en bij het herinrichten van de terreinen.

Natuur-inclusieve ontwikkeling zorglocatie Nootdorp

Het terrein en de gebouwen van de gehandicaptenzorglocatie Craeyenburch van Ipse de Bruggen zal de komende jaren flink vernieuwd worden. Voor het ontwikkelteam brachten we de kansen voor biodiversiteit en de te verwachten verplichtingen vanuit de Wet Natuurbescherming in kaart. Vervolgens werkten we een concreet plan van aanpak voor de structuurvisie en architecten  uit om bij ieder project de biodiversiteit en de kwaliteit van de leefomgeving voor mens en dier verder te versterken.

Natuurinclusief Bouwen Zorglocatie Ipse de Bruggen Nest Natuurinclusief
Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling Steenwijk - Nest Natuurinclusief

Gebiedsontwikkeling Steenwijk Zuidoost

In de gemeente Steenwijkerland zal een nieuw gebied ontwikkeld worden. Het team van Nest werkte voor de gemeente Steenwijk de eisen en wensen voor de uitvraag uit en maakte een natuur-inclusieve inspiratiegids waarin de gewenste maatregelen per aandachtssoort en de mogelijkheden om de omgeving natuurinclusief te ontwikkelen in kaart zijn gebracht voor de ontwerpteams van de ontwikkelaars.

expertise stadsnatuur

Inhuur Stadsecoloog Gemeente Utrecht

Het team van stadsecologen van Utrecht groeit. Het is echter niet altijd gemakkelijk voor de gemeente om talent te vinden. Ecologen zijn schaars. Nest leverde een van de ecologen als inhuurkracht. Zij wordt daarnaast een paar keer per maand begeleid en opgeleid door ons team. De gemeente kreeg er dus niet alleen een nieuw talent bij, maar ook een heel team van experts om haar verder te helpen op het gebied van natuurinclusief bouwen en stadsnatuur.

BPD logo

Natuur-inclusieve Kansen

Biodiversiteitsplan voor meerdere gebiedsontwikkelingen

In opdracht voor tenders en gebiedsontwikkelingen van BPD Ontwikkeling brachten we de ecologie in kaart en ontwikkelden op basis van deze locatie-analyse en de plannen van de architecten een natuurinclusief voorstel met de kansen voor natuur en een verbeterd leefklimaat.

natuurinclusief Advies

Natuurinclusief Ambassadeur voor Provincie Zuid-Holland

Nest brengt partijen en gemeentes bij elkaar om de bouw in Zuid-Holland te versnellen en tegelijkertijd de natuur te beschermen en te verrijken door aan te zetten tot natuurinclusief bouwen. In deze rol werken we mee aan de grote gebiedsontwikkelingen in de provincie en werken we nauw samen met de omgevingsdiensten om vroeg betrokken te zijn bij de grote woningbouwopgaves.

Nest Natuurinclusief vogel
Praktische Gids Natuurinclusief Ontwikkelen - Synchroon - Vogelbescherming Nest Natuurinclusief - cover

Praktische gids met stappenplan en checklists

Meer weten over wat je kunt doen om natuurinclusief te ontwikkelen? Download de gids die we samen met Synchroon en de Vogelbescherming publiceerden.

Natuurinclusief beleid, kennis en puntensystemen

Natuurinclusief beleid en puntensysteem

Natuurinclusief beleid gemeente Vlaardingen

Vanuit de Woonvisie stelden we het beleidsplan voor Natuurinclusief Bouwen voor gemeente Vlaardingen op en zorgden we voor interne en externe kennisdeling over natuurinclusief bouwen en ontwikkelen.

Toolbox Natuurinclusief Bouwen gemeente Nijmegen

Voor de Toolbox Natuurinclusief Bouwen van gemeente Nijmegen maakten we de inspiratiepagina’s met richtlijnen per doelsoort. Deze worden verwerkt in de Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) als onderdeel van het vergunningsproces.

"In de samenwerking met Nest vond ik het heel fijn dat hun team breed betrokken is bij natuurinclusief bouwen: zowel landelijk als gemeentelijk. Ze brengen een breed palet aan ervaring mee. Dat is voor zowel een beginnende gemeente interessant, als een gemeente die al veel verder is op dit gebied.”

Opstellen van ambitie en visie op natuur en biodiversiteit voor het COA

Voor het Centraal Orgaan Asielzoekers werken we aan het opstellen van de concern-brede ambitie en visie voor natuur en biodiversiteit. Daarnaast maken we voor verschillende locatie waar de komende jaren veel ontwikkeld zal worden de natuurplannen. Zo maken we de ambitie concreet voor de architecten en draagt het COA met iedere ontwikkeling bij aan meer biodiversiteit en een prettige leefomgeving voor mens en dier.

Leidraad Duurzaamheid en Natuurinclusief Bouwen

Gemeente Capelle aan den IJssel wilde concrete doelstellingen voor natuurinclusief bouwen opnemen in de leidraad Duurzaamheid. Het team van Nest hielp hen deze opstellen. In een interview delen ze wat hun ervaringen waren en welke tips ze hebben voor andere gemeenten.

Puntensysteem en inspiratiegids gemeente Castricum

Voor gemeente Castricum realiseerden we het beleid met natuurinclusief puntensysteem. Daarbij leverden we ook de natuur-inclusieve inspiratiegids voor initiatiefnemers.

Landelijk natuurinclusief puntensysteem

OSKA Actieteam Biodiversiteit / Natuurinclusief

Nest is onderdeel van het actieteam dat werkt om een landelijk (punten)systeem vorm te geven voor het stimuleren van biodiversiteit en natuurinclusief bouwen. Het ministerie van LNV is opdrachtgever van OSKA.

Ontwerpend onderzoek

Natuurinclusief en klimaatadaptief energienetwerk in Den Haag

De komende jaren worden er veel warmtenetten aangelegd. Voor de gemeente Den Haag onderzochten we, samen met stedenbouwkundig bureau Posad Maxwan, welke kansen er bij deze aanleg zijn op het gebied van natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen.

Provincie-Zuid-Holland-logo

Provinciale Agenda Natuurinclusief en Icoonsoortenbeleid

Samen met het team van Provincie Zuid-Holland werkten we aan de Agenda Natuurinclusief voor Zuid-Holland. Daarnaast werkten we aan een plantoetsingskader voor de Icoonsoortenbeleid als onderdeel van de Zuid-Hollandse omgevingsverordening.

Handreiking Biodiversiteit Versterken bij Stedelijke opgaven

In de provinciale verordening is Biodiversiteit en Natuurinclusief Bouwen ook opgenomen. Daarvoor maakten we een handreiking om duidelijkheid te geven over welke doelstellingen belangrijk zijn bij stedelijke opgaven in Zuid-Holland.

Natuurinclusief programma voor locaties in Gemeente Zuidplas

In Zuidplas worden de komende jaren meerdere woonprojecten gerealiseerd op voormalige schoollocaties. Voor deze locaties leverden we de ecologische quickscans en programma’s van eisen voor natuurinclusief ontwikkelen.

Gemeente Zuidplas
Gemeente Utrecht logo

Inspiratiegids Natuurinclusief Ontwikkelen Merwedelab

Voor de duurzame gebiedsontwikkeling van Merwede in Utrecht ontwikkelden we samen met Merwedelab een gids over mogelijkheden voor natuurinclusief bouwen in o.a. houtskeletbouw.

Themasessie Natuurinclusief Ontwikkelen voor Eigen Haard

Voor het team van Ontwikkeling & Acquisitie van woningcorporatie Eigen Haard deelden we in een themasessie onze kennis op het gebied van natuurinclusief bouwen.

Eigen Haard woningcorporatie logo
Provincie-Utrecht-logo

Convenant Duurzaam Bouwen Provincie Utrecht

Adviseur Biodiversiteit en koppelkansen natuur voor het convenant van de provincie.

Natuurinclusief advies en ontwerp voor projectontwikkeling

Natuurinclusief Bouwen COA

Kansenscan

Natuur-inclusieve kansenscan voor Brabantse COA-locatie

Voor de herontwikkeling van een asielzoekerscentrum in Brabant brachten we de kansen voor biodiversiteit en natuurinclusief bouwen in kaart. Het ontwikkelteam kan daarmee zorgen dat er aansluiting wordt gemaakt met de natuur in de omgeving en dat er voor relevante doelsoorten passende habitats worden gerealiseerd.

projectadvies voor vergunning

Local projectontwikkeling in Den Haag Binckhorst

Natuurinclusief en Klimaatadaptief voorstel in samenwerking met architecten van De Zwarte Hond voor de vergunningsaanvraag. Dit voorstel werd direct positief beoordeeld door de gemeente.

tender gemeente Nieuwegein

Groene en natuur-inclusieve parkeergarage

Samen met de architecten van wUrck ontwierpen we voor Ballast Nedam en gemeente Nieuwegein een groene en duurzame parkeergarage die als ecologische stapsteen kan dienen tussen het nabijgelegen park en het centrum van de stad. Deze tender werd door ons team gewonnen, waarna we met de gemeente aan de slag zijn gegaan om met ontwerpateliers de natuur-inclusieve ontwerpen verder uit te werken.

natuurinclusief bouwen en ecologie

Projectontwikkeling Den Haag

Voor een ontwikkeling vanuit een grondpositie van BPD in Den Haag ontwikkelden we een natuurinclusief plan. Dit lieten we de architect toepassen in het ontwerp. We deelden dit plan met de stadsecoloog van de gemeente. Zo konden we met succes aantonen dat ecologie en natuurinclusief bouwen een volwaardig onderdeel zou worden van de realisatie van dit plan en dat het zou voldoen aan de gemeentelijke kaders voor natuurinclusief bouwen.

tender

Visie op natuurinclusief ontwikkelen voor Dura Vermeer

Voor het tender team van Dura Vermeer werkten we aan een visie voor een natuur-inclusieve projectontwikkeling in gemeente Amsterdam. Als basis gebruikten we locatie-specifieke kansen voor de natuur en de impact doelstellingen vanuit Dura’s Good Life analyse. We ontwikkelden een plan waarbij de natuur maximaal zal bijdragen, met groei van biodiversiteit en verbetering van de leefomgeving als startpunten.

Dura Vermeer logo

Kansenscan en natuurinclusief ontwerp

Natuurinclusief advies en ontwerp voor de dieren

Voor verschillende projecten van Urban Climate Architects brachten we de kansen en mogelijkheden voor de natuur in kaart en ontwierpen we een impactvolle, groene omgeving voor mens en dier.

Doelstellingen biodiversiteit en KPIs

Ontwikkelaar ERA Contour heeft hoge ambities om biodiversiteit en natuur een plek te geven in de ontwikkelingen en renovaties waar ze bij betrokken zijn. We brachten voor het team in kaart welke wetgeving er is en te verwachten valt, hoe de Europese doelstellingen (ESG) relevant zijn, en welke type doelstellingen er zijn voor biodiversiteit en natuurinclusief bouwen. We maakten vervolgens een vertaling voor ERA Contour om concrete doelstellingen en KPIs vast te stellen die werkbaar zijn in hun projecten en die de ambities waar kunnen maken.

Natuurinclusief ontwikkelen en ontwerpen gemakkelijk gemaakt. Zo wordt de natuur onderdeel van iedere bouwopgave.

Meer weten over wat je kunt doen om natuurinclusief te ontwikkelen? Download het stappenplan en de checklist.

Meer weten?

Onze naam is veranderd van Nest architect voor de dieren naar Nest Natuurinclusief

Contact

Het Industriegebouw
Goudsesingel 102
3011KD Rotterdam

Kennismaken of een vraag stellen?

Wil je meer weten over natuurinclusief ontwikkelen of advies voor een project? Neem contact op!

Nest Natuurinclusief bouwen en gebiedsontwikkeling favicon

Gratis stappenplan en checklist
natuurinclusief ontwikkelen

Wil je weten welke stappen je kunt nemen om natuurinclusief te ontwikkelen? Vul je naam en emailadres in en download het gratis stappenplan en de checklists.