Onze natuur-inclusieve projecten

Nest helpt gebiedsmanagers, projectontwikkelaars en gebouweigenaren bij het realiseren van de ambities om natuurinclusief en duurzaam te bouwen. Onze experts helpen jou om onze ecologische kennis te vertalen naar doelstellingen, een programma van eisen of uitgangspunten, concrete maatregelen en een praktische natuur-inclusieve inspiratiegids voor jouw locatie te creëren.

Dit zijn een aantal van de projecten waar we aan gewerkt hebben:

Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling

TU Delft logo

Gebiedsontwikkeling Delft Campus Noord en Zuid

De komende jaren gaat er een grootschalige gebiedsontwikkeling plaatsvinden aan de campus van TU Delft. Het team van Nest is verantwoordelijk van de natuur-inclusieve en klimaat-adapatieve gebiedsontwikkeling van de zogeheten ‘Ecocampus’. We stellen onder andere het programma van eisen op voor de gehele ontwikkeling en werken samen met de verschillende ontwerpteams om het natuurplan concreet te maken in iedere projectontwikkeling en bij het herinrichten van de terreinen.

Natuur-inclusieve ontwikkeling zorglocatie Nootdorp

Het terrein en de gebouwen van de gehandicaptenzorglocatie Craeyenburch van Ipse de Bruggen zal de komende jaren flink vernieuwd worden. Voor het ontwikkelteam brachten we de kansen voor biodiversiteit en de te verwachten verplichtingen vanuit de Wet Natuurbescherming in kaart. Vervolgens werkten we een concreet plan van aanpak voor de structuurvisie en architecten  uit om bij ieder project de biodiversiteit en de kwaliteit van de leefomgeving voor mens en dier verder te versterken.

Natuurinclusief Bouwen Zorglocatie Ipse de Bruggen Nest Natuurinclusief
Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling Steenwijk - Nest Natuurinclusief

Gebiedsontwikkeling Steenwijk Zuidoost

In de gemeente Steenwijkerland zal een nieuw gebied ontwikkeld worden. Het team van Nest werkte hiervoor de eisen en wensen voor de uitvraag uit en maakte een natuur-inclusieve inspiratiegids waarin de gewenste maatregelen per aandachtssoort en de mogelijkheden om de omgeving natuurinclusief te ontwikkelen in kaart zijn gebracht voor de ontwerpteams van de ontwikkelaars.

Opstellen van ambitie en visie op natuur en biodiversiteit voor het COA

Voor het Centraal Orgaan Asielzoekers werken we aan het opstellen van de concern-brede ambitie en visie voor natuur en biodiversiteit. Daarnaast maken we voor verschillende locatie waar de komende jaren veel ontwikkeld zal worden de natuurplannen. Zo maken we de ambitie concreet voor de architecten en draagt het COA met iedere ontwikkeling bij aan meer biodiversiteit en een prettige leefomgeving voor mens en dier.

natuurinclusief Advies

Natuurinclusief Ambassadeur voor Provincie Zuid-Holland

Nest brengt partijen en gemeentes bij elkaar om de bouw in Zuid-Holland te versnellen en tegelijkertijd de natuur te beschermen en te verrijken door aan te zetten tot natuurinclusief bouwen. Indeze rol werken we mee aan de grote gebiedsontwikkelingen in de provincie en werken we nauw samen met de omgevingsdiensten om vroeg betrokken te zijn bij de grote woningbouwopgaves.

Gebiedsontwikkeling en sociale woningbouw

Samen met Inbo en landschapsontwerper Erik Overdiep werkten we aan een mooie ontwikkeling van sociale woningen die de aansluiting gaat vormen tussen een dorpskern en het groene buitengebied.

Zo maken we door een bouwproject een omgeving die nu groen lijkt, veel rijkere en biodiversere natuur. 

Kansenkaart ecologie en natuurinclusief bouwen Maashorst

Gebiedsontwikkeling Gemeente Maashorst

Voor een nieuw te ontwikkelen gebied in Brabant brachten we de kansen voor biodiversiteit en natuurinclusief bouwen in kaart. Daarmee ontwikkelende we een visie met bijbehorende doelstellingen voor de natuur in het gebied voor in de uitvraag. Vervolgens creëerden we een inspirerende ontwerphandleiding voor de ontwikkelaars en architecten en begeleiden we hen tijdens kennissessies en projectbesprekingen om natuurinclusief bouwen concreet te maken in ieder bouwproject.

Ontwerpend onderzoek

Natuurinclusief en klimaatadaptief energienetwerk in Den Haag

De komende jaren worden er veel warmtenetten aangelegd. Voor de gemeente Den Haag onderzochten we, samen met stedenbouwkundig bureau Posad Maxwan, welke kansen er bij deze aanleg zijn op het gebied van natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen.

BPD logo

Natuur-inclusieve Kansenscan

Biodiversiteitsplan voor meerdere gebiedsontwikkelingen

In opdracht voor tenders van een gebiedsontwikkeling van BPD Ontwikkeling BV brachten we de ecologie in de buurt in kaart en ontwikkelden op basis van deze data analyse en de plannen van de geselecteerde architecten een natuurinclusief voorstel voor de kansen voor natuur en een verbeterd leefklimaat.

Nest Natuurinclusief vogel

Stappenplan en checklist Natuurinclusief Ontwikkelen

Meer weten over wat je kunt doen om natuurinclusief te ontwikkelen? Download het stappenplan en de checklist.

Natuurinclusief advies en ontwerp voor projectontwikkeling

Natuurinclusief Bouwen COA

Kansenscan

Natuur-inclusieve kansenscan voor het COA

Voor de herontwikkeling van een asielzoekerscentrum in Brabant brachten we de kansen voor biodiversiteit en natuurinclusief bouwen in kaart. Het ontwikkelteam kan daarmee zorgen dat er aansluiting wordt gemaakt met de natuur in de omgeving en dat er voor relevante doelsoorten passende habitats worden gerealiseerd.

projectadvies voor vergunning

Local projectontwikkeling in Den Haag Binckhorst

Natuurinclusief en Klimaatadaptief voorstel in samenwerking met architecten van De Zwarte Hond voor de vergunningsaanvraag. Dit voorstel werd direct positief beoordeeld door de gemeente.

tender gemeente Nieuwegein

Groene en natuur-inclusieve parkeergarage

Samen met de architecten van wUrck ontwierpen we voor Ballast Nedam en gemeente Nieuwegein een groene en duurzame parkeergarage die als ecologische stapsteen kan dienen tussen het nabijgelegen park en het centrum van de stad. Deze tender werd door ons team gewonnen, waarna we met de gemeente aan de slag zijn gegaan om met ontwerpateliers de natuur-inclusieve ontwerpen verder uit te werken.

Ecologische Quickscan en Kansenscan

Ontwikkeling van een Klimaatbos vol biodiversiteit

Voor landschapsarchitectenbureau StadWaterLand voerden we een ecologische quickscan uit en brachten we de kansen voor meer biodiversiteit in kaart. Daarin gaven we o.a. adviezen voor type beplanting, boomsoorten en adviseerden we over beheermaatregelen die diersoorten een betere leefomgeving zullen geven.

natuurinclusief ontwerp

Dura Vermeer Blokje Opnieuw

Advies, ontwerp en realisatie van de natuur-inclusieve elementen van het circulaire prefab woonconcept Blokje Opnieuw.

Het circulaire en natuur-inclusieve vervolg van Dura Vermeer’s Blokje Om product is Blokje Opnieuw. In samenwerking met architecte Mireille Langendijk ontwierpen we de natuur-inclusieve oplossingen voor deze woningen van woningcorporatie Welbions.

Natuurinclusief Projectadvies

Citydeveloper-S projectontwikkeling

Natuur-inclusieve projectontwikkeling en bewonerscommunicatie in Westervoort waarbij we natuur toevoegden voor de buurt.

tender

Visie op natuurinclusief ontwikkelen voor Dura Vermeer

Voor het tender team van Dura Vermeer werkten we aan een visie voor een natuur-inclusieve projectontwikkeling in gemeente Amsterdam. Als basis gebruikten we locatie-specifieke kansen voor de natuur en de impact doelstellingen vanuit Dura’s Good Life analyse. We ontwikkelden een plan waarbij de natuur maximaal zal bijdragen, met groei van biodiversiteit en verbetering van de leefomgeving als startpunten.

Dura Vermeer logo

Kansenscan en natuurinclusief ontwerp

Natuurinclusief advies en ontwerp voor de dieren

Voor verschillende projecten van Urban Climate Architects brachten we de kansen en mogelijkheden voor de natuur in kaart en ontwierpen we een impactvolle, groene omgeving voor mens en dier.

Ontdek hoe we met onze ecologische locatie-analyse en kansenscan een natuurinclusief ontwerp kunnen helpen realiseren. Bij Natuurinclusief Projectadvies vind je meer informatie over hoe we kunnen helpen.

Kennis over natuurinclusief bouwen en ontwerpen

We delen onze kennis op het gebied van natuurinclusief bouwen op onze Kennis en tools-pagina. Daar vind je o.a. de verschillende natuur-inclusieve puntensystemen van gemeentes, de richtlijnen voor natuurinclusief ontwerpen per diersoort en onze checklist met het Bouwbesluit voor de dieren. Op de Nest Natuurinclusief linkedin-pagina delen we allerlei voorbeelden en tips over natuurinclusief bouwen, op Gebiedsontwikkeling.nu publiceerden we meerdere artikelen waaronder een “Spoedcursus Natuurinclusief Ontwikkelen”. Zo proberen we het voor iedereen zo gemakkelijk mogelijk te maken om natuurinclusief te bouwen en iedere projectontwikkeling en gebiedsontwikkeling als kans te zien om waardevolle natuur toe te voegen aan de gebouwde omgeving.

Natuurinclusief beleid en onderzoek

OSKA Actieteam Biodiversiteit / Natuurinclusief

Nest is onderdeel van het actieteam dat werkt om een landelijk (punten)systeem vorm te geven voor het stimuleren van biodiversiteit en natuurinclusief bouwen. Het ministerie van LNV is opdrachtgever van OSKA.

Natuurinclusief beleid gemeente Castricum

Opstellen van beleidsplan Natuurinclusief Bouwen voor de gemeente Castricum.

Provincie-Utrecht-logo

Convenant Duurzaam Bouwen Provincie Utrecht

Adviseur Biodiversiteit en koppelkansen natuur voor het convenant van de provincie. Bekijk het Handboek Bouwen voor de Toekomst.

Logo WDW Ontwikkelend Beheer

Wijkaanpak mitigatie WDW Vastgoed en Van Wijnen

Onderzoek en advies over wijkgerichte aanpak voor bescherming en groei van gebouw-bewonende diersoorten.

Eigen Haard woningcorporatie logo

Themasessie Natuurinclusief Ontwikkelen voor Eigen Haard

Voor het team van Ontwikkeling & Acquisitie van woningcorporatie Eigen Haard deelden we in een themasessie onze kennis op het gebied van natuurinclusief bouwen.

BAM logo

BAM Renovatie Groene Menukaart

Het helpen opstellen en de partnerselectie voor het duurzame, natuur-inclusieve aanbod van BAM.

Samen met Nest realiseer je waardevolle natuur voor mens en dier in de gebouwde omgeving.

Meer weten over wat je kunt doen om natuurinclusief te ontwikkelen? Download het stappenplan en de checklist.

Wat wij doen

Onze naam is veranderd van Nest architect voor de dieren naar Nest Natuurinclusief

Gratis stappenplan en checklist
natuurinclusief ontwikkelen

Wil je weten welke stappen je kunt nemen om natuurinclusief te ontwikkelen? Vul je naam en emailadres in en download het gratis stappenplan en de checklist.

Neem contact op met Nest​

Wil je meer weten over natuurinclusief ontwikkelen of advies voor een project? Neem contact op!

Nest Natuurinclusief bouwen en gebiedsontwikkeling favicon

Meer weten over wat je kunt doen om natuurinclusief te ontwikkelen? Download het gratis stappenplan.