Natuur-inclusieve ontwerpen en advies

Het team van Nest adviseert bij bouwprojecten over kansen voor biodiversiteit, natuur-inclusiviteit, klimaatadaptatie en leefbaarheid. Daarnaast creëren we natuur-inclusieve ontwerpen van ecologisch hoogwaardige omgevingen, groene gevels als biotopen en klimaat-adaptieve daken die bijdragen aan meer natuur-inclusieve gebouwen en een biodiverse omgeving. We combineren ecologische data van de projectomgeving, de creativiteit van de architecten, en wensen en eisen vanuit de gemeente zoals puntensystemen tot een natuurinclusief projectplan. Zo helpt Nest bij het realiseren van ambities om natuurinclusief en duurzaam te bouwen.

Natuur-inclusieve kansenscan voor de locatie

Welke diersoorten zijn er al aanwezig en passen goed in het gebied? Welke groenblauwe structuren zijn er? Welke kansen zijn er voor flora en fauna om echte leefgebieden te creëren? Hoe zit het met klimaatadaptatie en de leefomgeving voor mensen? Welke maatregelen zijn wettelijk verplicht of gemeentelijk beleid? Alle mogelijkheden en relevante informatie zijn terug te vinden in een locatieanalyse en kansenscan.

Natuurinclusief bouwen en ontwerpen kansenscan biodiversiteit
Natuur-inclusieve ontwerpen en projectadvies natuurinclusief bouwen - Nest

Natuurinclusief projectadvies

We passen onze kennis op het gebied van natuurinclusief bouwen en de locatie-analyse toe op de projectplannen en ontwerpen, en combineren dit met de creativiteit van de architecten, en wensen en eisen vanuit de gemeente zoals puntensystemen, tot een natuurinclusief projectplan.

Ecologische en natuur-inclusieve ontwerpen

Onze groenontwerpen en advisering van type beplanting en doelsoorten zorgen voor sterke projectvoorstellen in lijn met de ambities van de gemeente op het thema Natuurinclusief en Groen bouwen. De voorstellen zorgen daarnaast voor een prettigere leefomgeving waardoor bewoners en toekomstige gebruikers enthousiaster op de plannen zullen reageren en eventuele bezwaren weggenomen worden.

Gebiedsontwikkeling natuurinclusief bouwen en ontwerpen
Natuurinclusief ontwerp Dura Vermeer Blokje Opnieuw Natuurinclusief Gierzwaluw

Architectuur voor dieren

We maken niet alleen het natuur-inclusieve ontwerp concreet, maar helpen de architecten ook met het ontwerpen van faunavoorzieningen. Hoe zorg je ervoor dat de nestkasten goed passen binnen het totale ontwerp van je bouwproject en wat zijn de habitatwensen per diersoort? We denken graag mee!

Waar kunnen we nog meer mee helpen?

Ecologisch advies, quickscans en projectplanning

De Wet natuurbescherming (voorheen Flora en Faunawet) zorgt ervoor dat gebouweigenaren verplicht zijn om mitigerende maatregelen te nemen. Zeker wanneer je gaat slopen, komt dit veelvuldig voor. Door gebrek aan informatie over de benodigde maatregelen en de langdurige onderzoeksperiodes van ecologen lopen veel projecten helaas vertraging op.

Betere informatievoorziening aan het begin van een project over welke diersoorten er op een locatie beschermd dienen te worden, welke kansen voor biodiversiteit er zijn, en hoe dit gerealiseerd kan worden, zou dit kunnen voorkomen. Hierdoor kunnen projecten sneller uitgevoerd worden op natuur-inclusieve wijze. Wij kunnen helpen met advisering over de ecologische planning, quickscans voor de Wet natuurbescherming en ecologische onderzoeken uitvoeren i.s.m. met onze ecologische adviespartners.

Monitoring van biodiversiteit

Het meten van de impact van natuur-inclusieve maatregelen wordt steeds belangrijker. Vaak moet je dit ook overleggen aan de Provincie of Gemeente in de jaren na een project. Wij kunnen deze monitoring verzorgen.

Training en presentaties over natuurinclusief bouwen

We geloven in een toekomst waarin natuurinclusief bouwen vanzelfsprekend is. Daarom delen we onze kennis en ervaringen in gastcolleges, themasessies en bedrijfstrainingen. De thema’s zijn daarin hoe natuurinclusief te bouwen of te ontwikkelen, het voldoen aan de wet natuurbescherming, beleid en natuur-inclusieve puntensystemen van gemeentes, koppelkansen tussen natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen, het verbeteren van de leefomgeving met oplossingen uit de natuur, en bouwen met en voor de natuur (biobased).

Beleidsnota's voor Natuurinclusief Bouwen, uitvragen en inspiratiegidsen

We werken ook veel voor gemeentes. Om te zorgen dat natuurinclusief bouwen vanzelfsprekend wordt, werken we mee aan beleidsnota’s en voorstellen om natuurinclusief bouwen een onderdeel te maken van de bouwprocessen. Naast de beleidsdocumenten leveren we ook de bijbehorende inspiratiegidsen om marktpartijen te laten zien wat er mogelijk is. Daarnaast schrijven we mee aan uitvragen vanuit de gemeente om natuurinclusief bouwen mee te nemen in de duurzaamheidsparagraaf.

Samen met Nest realiseer je waardevolle natuur voor mens en dier in de gebouwde omgeving.

Meer weten over wat je kunt doen om natuurinclusief te ontwikkelen? Download het stappenplan en de checklist.

Wat wij doen

Onze naam is veranderd van Nest architect voor de dieren naar Nest Natuurinclusief

Gratis stappenplan en checklist
natuurinclusief ontwikkelen

Wil je weten welke stappen je kunt nemen om natuurinclusief te ontwikkelen? Vul je naam en emailadres in en download het gratis stappenplan en de checklist.

Neem contact op met Nest​

Wil je meer weten over natuurinclusief ontwikkelen of advies voor een project? Neem contact op!

Nest Natuurinclusief bouwen en ontwerpen favicon